WAŻNE INFORMACJE

SZANOWNI RODZICE !

W związku z obserwowanym okresem wzmożonych infekcji wirusowych bardzo prosimy o codzienne kontrolowanie aktualnego stanu zdrowia swoich dzieci oraz nieposyłanie do przedszkola dzieci z utrzymującym się katarem, kaszlem czy stanem podgorączkowym – objawami chorobowymi, które mogą być przenoszone na inne dzieci lub pracowników przedszkola.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

                                                BARDZO PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.50.

PÓŹNIEJSZE WEJŚCIE DEZORGANIZUJE PRACĘ, PO TEJ GODZINIE PRZEDSZKOLE JEST ZAMYKANE I ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI CIERPLIWIE CZEKAĆ, GDYŻ PANIE WYKONUJĄ W TM CZASIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE ŚNIADANIEM DLA DZIECI.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

1

Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 4 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych na zajęcia organizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap”

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Nr 4 im. M.Kownackiej w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap” i rozpoczyna rekrutacje do form wsparcia przewidzianych w projekcie. Dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola będą mogły wziąć udział w następujących zajęciach, a w szczególności:

– dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć z tyflopedagogiem i zajęć logopedycznych (blok działań merytorycznych nr 1);

– dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 5 i 6-latków objęte zostaną zajęciami zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy (zajęcia z programowania).

Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:

– utworzony zostanie gabinet pedagogiczny,

– zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z programowania,

– kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi instrumentu muzycznego Musicon; Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dziećmi oraz Praca z uczniem z zespołem Aspergera,

– wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie 21.09.2020-25.09.2020 do sekretariatu przedszkola lub bezpośrednio do koordynatora przedszkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka oraz w sekretariacie przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., wynosi: 404 403, 69 zł.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU.docx

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2a – oświadczenie dot. danych osobowych.doc 

DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU NR 4, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2b – oświadczenie dot. danych osobowych.docx

BARDZO PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROPONOWANEGO UBEZPIECZENIA DLA  DZIECI

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIKI 1,2,3,4 DO OFERTY

1
1

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, DZIECKA I OTOCZENIAWSKAZÓWKI

1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli pojawiające się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w przedszkolu

4. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń

5. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do przedszkola

7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

2

OBOWIĄZUJĄCA  PROCEDURA  I  OŚWIADCZENIA  DO  PODPISANIA

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowelizowaną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 4 w stanie epidemicznym od 01.09.2020r

oraz oświadczeniami, które należy wypełnić i oddać

1 września do przedszkola

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa

Pobierz: Załączniki do procedury

Pobierz: Oświadczenie odbierania dzieci

3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu).

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI O KORONAWIRUSIE (COVID-19) W TYM MIEJSCU:

List do Rodziców od MEN i GIS

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-17.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 7zł./dziennie, śniadanie + obiad: 6zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl