WAŻNE INFORMACJE

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

ważne informacje

 

Od 1 kwietnia do 30 września, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy Olkusz spis będzie przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych. Spisem są objęci:

 • mieszkańcy Polski, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).

 • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w budynku, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 114 (parter budynku).

Gdy nie możesz wykonać samospisu internetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani o dane z zakresu:

– charakterystyka demograficzna,

– aktywność ekonomiczna,

– poziom wykształcenia,

– niepełnosprawność,

– migracje wewnętrzne i zagraniczne,

– charakterystyka etniczno-kulturowa,

– gospodarstwa domowe i rodziny,

– stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

 • 34 626 01 14, 32 626 02 15, 32 626 01 81 w godzinach pracy urzędu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ZAWIESZENIE PRACY STACJONARNEJ

Informujemy, że od dnia 29 marca do dnia 11 kwietnia 2021 r. ograniczona zostaje z pewnymi wyjątkami praca stacjonarna przedszkoli. Ograniczenie to będzie polegało na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dyrektor Przedszkola ustalił sposób realizowania zajęć. Nauczyciele prześlą materiał drogą mailową oraz za pośrednictwem strony internetowej przedszkola w zakładce: Aktualności > Nauczanie zdalne.

Opieka stacjonarna w przedszkolu sprawowana będzie na wniosek rodziców nad dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz  zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021. poz. 561) https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

Komunikat MEiN:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia?fbclid=IwAR30_9QtOA1hUneMtp1tanFGr4Gdx847ZZuSWqcfxUp8SsKObjLyKRPHNso

Zainteresowanych Rodziców prosimy o pobranie, wypełnienie i przedłożenie wniosku, dostępnego w przedszkolu lub tutaj WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

Prosimy o wyrozumiałość. Życzymy wszystkim dużo zdrowia!

Ważne! Rodzice będą mogli skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

https://bit.ly/DodatkowyZasiłekOpiekuńczyWydłużonyDo11Kwietnia

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zarządzenie dotyczące zawieszenia zajęć w dniach 11.03. – 12. 03.2021r. oraz 11.03. – 18.03.2021r.:

Zarządzenie do pobrania

RODZICE GRUPY V – SŁONECZKA

W związku z otrzymaniem informacji w dniu dzisiejszym, tj. 11.03.2021r. o dodatnim wyniku testu na COVID – 19 u dziecka w dniach  11 i 12.03.2021r. w grupie będzie organizowane zdalne nauczanie. Nauczyciele prześlą materiał drogą mailową oraz można znaleźć na stronie w zakładce Aktualności > Nauczanie zdalne.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

RODZICE GRUPY I – NUTKI i IV – PSZCZÓŁKI

W związku z otrzymaniem informacji w dniu dzisiejszym, tj. 10.03.2021r. o dodatnim wyniku testu na COVID -19 u dwójki dzieci została rozpoczęta procedura o zawieszenie zajęć i zmianę trybu nauczania od 11.03. w grupach: I – NUTKI i IV – PSZCZÓŁKI ze stacjonarnego na zdalny. Materiał będzie przesłany w gr. NUTKI do 12.03. a w gr. PSZCZÓŁKI  do 18.03. drogą mailową oraz będzie dostępny na stronie przedszkola w zakładce Aktualności > Nauczanie zdalne. 

Prosimy rodziców z którymi kontaktował się Sanepid o stosowanie się do zaleceń. Rodzice I inni domownicy nie są objęci kwarantanną. Jeżeli zachodzi potrzeba opieki nad dzieckiem jeden z rodziców może skorzystać z zasiłku opiekuńczego na dziecko. Zarządzenie, które będzie potrzebne do takiego zasiłku zostanie zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola po wszelkich uzgodnieniach z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Olkuszu oraz Organem Prowadzącym.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 WNIOSEK  WRAZ  Z  ZAŁĄCZNIKAMI  MOŻNA  POBRAĆ  NA  SAMYM  DOLE  TEJ  STRONY  –  ,,PLIKI DO POBRANIA”.  W RAZIE  PYTAŃ  PROSIMY  O  KONTAKT  TELEFONICZNY. 

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 20
21/2022:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 8 lutego 2021r.
  do dnia
  26 lutego 2021r. do godz. 15.00;

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 01 marca 2021r. do dnia 05 marca 2021r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 8 marca 2021r. o godz. 14.00;

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- 
  od dnia 08 marca 2021r. do dnia 11 marca 2021r. do godz. 15.00;

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 12 marca 2021r. o godz. 14.00.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2021/2022:

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 29 marca 2021r.          do 06 dnia kwietnia 2021 r. do godz. 15.00;

 2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 07 kwietnia 2021r.
  do dnia
  12 kwietnia 2021r.

 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 13 kwietnia 2021r. o godz. 14.00;

 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – 
  od dnia 13 kwietnia 2021r. do dnia 16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00;

 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 19 kwietnia 2021r. o godz. 14.00.

             …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

  KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Olkusz oraz odpowiadająca im liczba punktów

 1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – liczba punktów 30.

 2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – liczba punktów 10.

 3. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku – liczba punktów 4.

 4. Miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, w którym zlokalizowane jest przedszkole/ oddział przedszkolny – liczba punktów 2.

 5. Dziecko przebywające w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powyżej 2 godzin ponad podstawę programową – liczba punktów 4.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

REALIZACJA PROJEKTU

 

 

   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                               

                                                                                             OGŁOSZENIE

W związku z prośbą Rodziców oraz zapowiadającym się pogorszeniem pogody od następnego tygodnia informujemy, że od dnia 23.11.2020 (poniedziałek) przestrzeń wspólna w naszym przedszkolu zostaje przywrócona sprzed 2 listopada. Jednocześnie APELUJEMY!!! do Wszystkich Rodziców i Opiekunów przyprowadzających bądź odbierających Dzieci o bezwzględne stosowanie się do zasady: dystans-dezynfekcja-maseczka.

Do wyznaczonej części wspólnej wchodzi jeden Rodzic/Opiekun z dziećmi zachowując dystans społeczny minimum 1,5 metra oraz sprawnie rozbiera/ubiera Dziecko a następnie przekazuje pracownikowi przedszkola w celu zaprowadzenia do sali zabaw. Proszę nie prowadzić rozmów na terenie wspólnej przestrzeni ( jeżeli Rodzice chcą porozmawiać ze sobą proszę czynić to poza przedszkolem, chodzi o płynność w ruchu ). Pobyt w przestrzeni wspólnej powinien być ograniczony do niezbędnego minimum. Apeluje także w imieniu własnym oraz Państwa, czyli Rodziców Dzieci o to, aby w przedsionku, przy czytniku kart pobytu dzieci w przedszkolu był tylko jeden Rodzic z Dzieckiem.

Od minionego poniedziałku wzrosła frekwencja dzieci oraz personelu w przedszkolu. Zarówno jedni jak i drudzy powrócili po różnych chorobach, izolacjach oraz kwarantannach. Niektórzy Rodzice nadal zdecydowali pozostawić dzieci w domu – decyzja oczywiście zawsze należy do Rodzica. Proszę aby być w kontakcie z nauczycielami, szczególnie dzieci realizujący obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Personel również nie jest w pełnym składzie i dochodzi w tym tygodniu do dłuższego oczekiwania na swoją kolej podczas wejścia lub wyjścia dziecka z przedszkola. Ta sytuacja powoduje wiele zdenerwowania wśród Rodziców.

Trudno stwierdzić które z rozwiązań są najlepsze, najtrafniejsze dla wszystkich ale mamy jeden wspólny cel: CIESZYĆ SIĘ ZDROWIEM I ZAPEWNIĆ DZIECIOM EDUKACJĘ, ZABAWĘ I OPIEKĘ ZE SWOIMI NAUCZYCIELAMI, KONTAKT Z RÓWIEŚNIKAMI ABYŚCIE PAŃSTWO MOGLI WYKONYWAĆ SWOJE OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PRACĄ.

                           Czas dla nas wszystkich jest niełatwy – liczymy na Państwa zrozumienie i współpracę.                                  

                                                          

                                                                                     PAMIĘTAMY!!!

   10 listopada 2020 r. o g.11.11 każda „Plastusiowa” grupa w swojej sali przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnienie ważnych dla Polski postaci oraz wydarzeń.

Z tej okazji wszystkie przedszkolaki, od malucha po starszaka w pięknych biało – czerwonych strojach odśpiewały HYMN PAŃSTWOWY.

Wychowanie w miłości do Ojczyzny, kultywowaniu polskich tradycji, szacunku do twórców Niepodległej powinno być elementem nauki już od najmłodszych lat. Postawy, które ukształtujemy w dzieciach w przedszkolu, będą towarzyszyć im przez całe życie, dlatego oprócz zabawy w przedszkolu tworzymy solidny fundament na całokształt dorosłego życia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                                                           

                                                                    RODZICE DZIECI Z GRUPY I ,,NUTKI”

OD 9 LISTOPADA ( poniedziałek ) zapraszamy dzieci z grupy I ,,NUTKI” do powrotu po czasowym zawieszeniu zajęć, do wspólnej nauki, zabawy w przedszkolu.                                               

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                   DO HYMNU

PROSIMY ABY W DNIU 10 LISTOPADA UBRAĆ DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO NASZEGO PRZEDSZKOLA W BARWY NARODOWE (NA BIAŁO – CZERWONO ), GDYŻ PRZEDSZKOLE PRZYSTĘPUJE DO AKCJI ,,SZKOŁA DO HYMNU” I ODŚPIEWA „MAZUREK DĄBROWSKIEGO o godz. 11:11. W TYM ROKU ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE ZE STANU EPIDEMII ŚPIEWANIE ODBĘDZIE SIĘ W SWOICH GRUPACH. ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DZIECI, KTÓRE POZOSTAJĄ W DOMACH ABY WŁĄCZYŁY SIĘ W AKCJĘ I W TYM CZASIE ZAŚPIEWAŁY HYMN

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..               

                                                                            Drodzy Rodzice!

Ze względu na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w całym kraju od poniedziałku (02.11.2020r.) Rodzice/Opiekunowie Dzieci proszeni są o wchodzenie tylko do przedsionka celem odbicia karty pobytu Dziecka ( godz. wejścia/godz. wyjścia), a następnie Dzieci będą odbierane oraz później odprowadzane przez personel przedszkola. Prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                Szanowni Rodzice!

Po uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz, pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olkuszu Dyrektor Przedszkola Nr 4 w Olkuszu zawiadamia o czasowym ograniczeniu funkcjonowania przedszkola poprzez zawieszenie zajęć dla jednego oddziału – grupy I ,,NUTKI” W OKRESIE OD 28 PAŹDZIERNIKA DO 6 LISTOPADA 2020r.  Pozostałe grupy funkcjonują normalnie.

Podstawą do uzyskania opieki nad dzieckiem ( zasiłku opiekuńczego ) dla rodziców pracujących z grupy I ,,NUTKI” jest poniższe Zarządzenie:

Zarządzenie o zawieszeniu zajęć

Za powstałe niedogodności z tym związane serdecznie przepraszamy. O wszelkich nowych informacjach dotyczących funkcjonowania przedszkola będziemy Państwa informować na bieżąco. Bardzo proszę o sprawne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola i kolejny raz proszę abyście Państwo przyprowadzali dzieci NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.50.  Cały personel jest zaangażowany w ciągłe zmiany organizacyjne, co wiąże się ze zwiększonym zakresem obowiązków służbowych i ogromnymi utrudnieniami. BARDZO PROSZĘ MIEĆ TO NA WZGLĘDZIE. 

                                                                                                                                                                                         Barbara Łydka – dyrektor Przedszkola

 

SZANOWNI RODZICE !

W związku z obserwowanym okresem wzmożonych infekcji wirusowych bardzo prosimy o codzienne kontrolowanie aktualnego stanu zdrowia swoich dzieci oraz nieposyłanie do przedszkola dzieci z utrzymującym się katarem, kaszlem czy stanem podgorączkowym – objawami chorobowymi, które mogą być przenoszone na inne dzieci lub pracowników przedszkola.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                BARDZO PROSIMY O PRZYPROWADZANIE DZIECI NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 8.50.

PÓŹNIEJSZE WEJŚCIE DEZORGANIZUJE PRACĘ, PO TEJ GODZINIE PRZEDSZKOLE JEST ZAMYKANE I ZE WZGLĘDÓW ORGANIZACYJNYCH BĘDĄ PAŃSTWO MUSIELI CIERPLIWIE CZEKAĆ, GDYŻ PANIE WYKONUJĄ W TM CZASIE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE ZE ŚNIADANIEM DLA DZIECI.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1

Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 4 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych na zajęcia organizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap”

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Nr 4 im. M.Kownackiej w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap” i rozpoczyna rekrutacje do form wsparcia przewidzianych w projekcie. Dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola będą mogły wziąć udział w następujących zajęciach, a w szczególności:

– dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć z tyflopedagogiem i zajęć logopedycznych (blok działań merytorycznych nr 1);

– dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 5 i 6-latków objęte zostaną zajęciami zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy (zajęcia z programowania).

Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:

– utworzony zostanie gabinet pedagogiczny,

– zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z programowania,

– kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi instrumentu muzycznego Musicon; Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dziećmi oraz Praca z uczniem z zespołem Aspergera,

– wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie 21.09.2020-25.09.2020 do sekretariatu przedszkola lub bezpośrednio do koordynatora przedszkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka oraz w sekretariacie przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., wynosi: 404 403, 69 zł.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU.docx

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2a – oświadczenie dot. danych osobowych.doc 

DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU NR 4, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2b – oświadczenie dot. danych osobowych.docx

BARDZO PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SZCZEGÓŁAMI PROPONOWANEGO UBEZPIECZENIA DLA  DZIECI

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAŁĄCZNIKI 1,2,3,4 DO OFERTY

1
1

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, DZIECKA I OTOCZENIAWSKAZÓWKI

1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli pojawiające się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w przedszkolu

4. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń

5. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do przedszkola

7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

2

OBOWIĄZUJĄCA  PROCEDURA  I  OŚWIADCZENIA  DO  PODPISANIA

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowelizowaną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 4 w stanie epidemicznym od 01.09.2020r

oraz oświadczeniami, które należy wypełnić i oddać

1 września do przedszkola

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa

Pobierz: Załączniki do procedury

Pobierz: Oświadczenie odbierania dzieci

3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu).

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI O KORONAWIRUSIE (COVID-19) W TYM MIEJSCU:

List do Rodziców od MEN i GIS

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-17.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 7zł./dziennie, śniadanie + obiad: 6zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl