Nasze przedszkole

Przedszkole Nr 4 im. Marii Kownackiej
ul. Bohaterów Westerplatte 12
32 – 300 Olkusz
tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
www.plastusiowo.pl

Przedszkole Nr 4 im. Marii Kownackiej w Olkuszu prowadzi 7 – oddziałów. Placówka nosi nazwę „Plastusiowo” od głównego bohatera książki „Plastusiowy pamiętnik”. Przedszkole jest czynne w godz. od 6.30 – 16.00.  Przedszkole funkcjonuje od 1970 roku (wtedy znajdowało się przy ul. Jasnej).

W 1977 roku zostało przeniesione do nowego budynku przy ul. Rabsztyńskiej a od 10.03.2014r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są w nowym budynku, który mieści się przy Szkole Podstawowej nr 5 w Olkuszu na ul. Bohaterów Westerplatte 12.

Największy nacisk kładziemy na zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa, akceptacji oraz warunków do wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem ich indywidualnych zainteresowań, potrzeb, możliwości i uzdolnień. Nauczyciele swoje działania pedagogiczne dostosowują odpowiednio do poziomu rozwojowego dzieci i tak organizują ich czas pobytu, aby był radosną przygodą poznawania i rozumienia siebie i świata.
Kadra pedagogiczna systematycznie się kształci i podnosi kompetencje zawodowe. W codziennej pracy przedszkola są zatrudnieni również pracownicy administracyjno – obsługowi: intendentka, czuwająca nad prawidłowym żywieniem dzieci wraz z kucharką i jej pomocami, panie woźne, dbające o porządek, pomoc nauczyciela w najmłodszej grupie oraz konserwator, który ma za zadanie dbać aby wszystkie sprzęty działały prawidłowo. Nad całokształtem placówki czuwa pani dyrektor oraz pomaga jej pani wicedyrektor. Cały personel przedszkola z zaangażowaniem sprawuje opiekę nad dziećmi w trakcie różnych zajęć. Dba o wszechstronny rozwój każdego dziecka. W swoich działaniach pracownicy kierują się dobrem dzieci i troską o ich zdrowie. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka.

Przedszkole zapewnia dzieciom:

 • ciepłą, rodzinną atmosferę, życzliwość i partnerstwo w kontaktach z dziećmi
 • wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom
 • wykwalifikowanych, życzliwych nauczycieli
 • bogatą ofertę edukacyjną – nowoczesne programy (w tym programy własne), ciekawe, nowatorskie formy zajęć
 • aktywny kontakt z przyrodą, światem kultury, muzyki, tańca, literatury i teatru
 • naukę poprzez zabawę, ruch, spacery i wycieczki
 • rozwój dziecięcych zdolności, umiejętności i zainteresowań
 • fachową pomoc w przezwyciężaniu trudności
 • przygotowuje do przeżywania sukcesu, ale też do radzenia sobie z porażkami
 • zdrowe, smaczne i urozmaicone posiłki.

Rodzicom oferuje:

 • wzajemną współpracę w atmosferze życzliwości i partnerstwa
 • pomoc nauczycielek i specjalistów w procesie wychowania; przezwyciężanie ewentualnych trudności
 • udział w zajęciach otwartych i warsztatach psychoedukacyjnych
 • spotkania ze specjalistami w zakresie rozwoju i zdrowia dziecka
 • różnorodną ofertę imprez i uroczystości przedszkolnych.

Kadra pedagogiczna:

Kadra pedagogiczna to 15 nauczycieli posiadających pełne kwalifikacje zawodowe, szeroką wiedzę i umiejętności pedagogiczne. sześć spośród nich to nauczyciele dyplomowani, trzech nauczyciel mianowanych, pięciu nauczycieli kontraktowych oraz jeden nauczyciel stażysta. Wśród kadry są dwie nauczycielki religii oraz prowadząca język angielski.

W przedszkolu zatrudnionych jest 16 pracowników administracyjno – obsługowych.
Przedszkole prowadzi zajęcia dodatkowe (bezpłatne): język angielski, religię.

Przedszkole ma swoje tradycje:

 • Święto pieczonego ziemniaka
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Wróżby andrzejkowe
 • Spotkanie ze św. Mikołajem
 • Wigilia – wspólne kolędowanie
 • Rodzinny konkurs kolęd i pastorałek
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Powitanie wiosny z marzanną
 • Śniadanie wielkanocne
 • Festyn z okazji Święta Rodziny
 • Dzień Dziecka
 • Zakończenia roku szkolnego.

Placówka otwarta jest na otoczenie poprzez:

 • Zajęcia otwarte dla rodziców
 • Występy dla rodziców i dziadków
 • Dni otwarte dla przyszłych przedszkolaków i ich rodziców
 • Organizowanie akcji charytatywnych
 • Wystawianie prac wykonanych przez dzieci, rodziców i nauczycieli na kiermaszach
 • Wydawania przedszkolnej „Gazetki Plastusia” i Kalendarza Przedszkolnego
 • Promowania osiągnięć artystycznych naszych przedszkolaków na rynku olkuskim, w MOK, MOSiR i innych placówkach oświatowych
 • Współpracę z różnymi instytucjami
 • Organizację spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów
 • Organizację wycieczek krajoznawczo – turystycznych po Jurze Krakowsko – Częstochowskiej
 • Dbanie o rozwój kulturalny podopiecznych poprzez organizację spotkań z aktorami w przedszkolu oraz wyjeżdżając na spektakle do teatru
 • Organizację wewnętrznych konkursów z udziałem rodziców oraz imprez, podczas których przekazywane są tradycje charakterystyczne dla naszego regionu i kraju.

Nasze przedszkole realizowało projekty:

EDUKACJĘ  FUNDAMENTALNĄ W PRZEDSZKOLU  – oto projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Instytut Nowoczesnej Edukacji w Łomiankach koło Warszawy do którego przystąpiło nasze przedszkole a konkretnie grupa ,,KRASNOLUDKI”  wraz z rodzicami. Zabawy FundaMentalne to kompleksowy program wszechstronnego wspierania rozwoju dziecka od drugiego do szóstego roku życia. Program oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera.  Zawiera około 400 przepisów na zabawy rozwijające dziecko we wszystkich sferach.  Jest skonstruowany jak piramida z klocków – logicznych działań, które kształtują umiejętności, formują charakter i wartości. Konstrukcja piramidy jest planem, na którym oparto cały program. Fundamenty piramidy to: miłość okazywana dziecku, zapewnienie bezpieczeństwa i zabawa. Dzięki programowi Rodzice otrzymują informacje na temat wrodzonych talentów i zdolności dziecka oraz zbiór pomysłów, jak je rozwinąć. Sposobem są urozmaicone i dobrze zaplanowane zabawy, które angażują wszystkie zmysły dziecka. Dodatkowym atutem programu Zabaw FundaMentalnych jest ścisła świadoma współpraca nauczyciela z rodzicami. Projekt  był realizowany w naszym przedszkolu od marca 2013 roku do października 2014 roku.