WAŻNE INFORMACJE

       

                                                           DRODZY RODZICE!

WIELKIMI KROKAMI ZBLIŻAMY SIĘ DO ROZPOCZĘCIA ROKU PRZEDSZKOLNEGO 2023/2024.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI

W DNIU 1 WRZEŚNIA O PRZYJŚCIE W GODZINACH 6.30 – 8.50.

W związku z zapytaniami wielu osób informujemy, iż można rozpocząć przygodę

w PLASTUSIOWIE w dniu 4 września ( poniedzałek )

Proponujemy, aby pobyt dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w dniach od 1 do 8 września nie był zbyt długi. Potraktujmy ten czas jako dni adaptacyjne. Jeżeli to możliwe wydłużajmy czas pobytu, lecz stopniowo. W pierwszych najtrudniejszych dniach warto rozpocząć od kilku godzin i odbierać dziecko maksymalnie po obiedzie ok.12.15. Prosimy o przyniesienie zmiennego obuwia oraz podkoszulka i bielizny ( majtusie, spodenki lub getry ) w woreczku z podpisanym imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka (dotyczy wszystkich dzieci), które należy zostawić w szatni. Uprzejmie prosimy aby zgłaszać nauczycielom wszelkie ważne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu, które nie mogą czekać do czasu zebrania z rodzicami – w sprawach zdrowia, diety, zachowania i innych ważnych z punktu widzenia rodzica poprzez podanie kartki z imieniem i nazwiskiem dziecka przekazując istotne informacje z numerem telefonu kontaktowego. W razie różnych wątpliwości, pytań personel oddzwoni do Państwa. Ze względu na organizację pracy ( sprawowanie opieki nad dziećmi ) prosimy nie dzwonić do nauczycieli. Jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba nauczyciel będzie się z Państwem kontaktował.

OTO KILKA RAD I INFORMACJI DLA PRZEDSZKOLNYCH DEBIUTANTÓW…ZARÓWNO DZIECI, JAK I RODZICÓW

1. SPOKÓJ, OPANOWANIE, OPTYMIZM – to połowa sukcesu;

2. REALIZM- nie upiększajmy rzeczywistości, w przedszkolu jest miejsce na zabawę, ale też naukę, zjadanie posiłków, odpoczynek;

3. ZABAWA W PRZEDSZKOLE W DOMU- przy okazji ćwiczymy zgłaszanie różnych potrzeb przez dziecko, wprowadzamy nowy rytm dnia;

4. OPISZMY JAK WYGLĄDA PIERWSZY DZIEŃ W PRZEDSZKOLU, przygotujmy dziecko na nowe sytuacje już od progu przedszkola, że po pożegnaniu w szatni, to pani zatroszczy się o dziecko, a my zobaczymy się zaraz po obiedzie (dotrzymujmy obietnicy)

5. NIE PRZYCHODŹMY DO PRZEDSZKOLA W OSTATNIEJ CHWILI, pośpiech wzmaga stres, niech dziecko ma czas na spokojne przebranie się, pochwalmy jego samodzielność w szatni, maluszek może zabrać ze sobą małą przytulankę, która będzie na niego czekała w szatni;

Rodzicu pamiętaj!!!

Krótkie przez rodzica pożegnanie = szybsze przedszkolaka w sali uśmiechanie

DOWÓZ DZIECI AUTOBUSEM KURSOWYM – BILETY

RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH DOJEŻDŻAJĄCYCH Z PODGRABIA, BOGUCINA MAŁEGO, CZARNEGO LASU (powyżej 3 km) PROSZENI SĄ O POINFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW
W DNIACH OD 1
DO 2 WRZEŚNIA O FORMIE DOCIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ WSKAZANIE OPIEKUNA DZIECKA DOJEŻDŻAJĄCEGO AUTOBUSEM KURSOWYM W CELU ZAKUPU BILETÓW PRZEZ PRZEDSZKOLE

DOWÓZ AUTOBUSEM SZKOLNYM

RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH DOJEŻDŻAJĄCYCH Z RABSZTYNA, PODLESIA, ZIMKÓWKI ( powyżej 3 km) PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE DO WYCHOWAWCÓW GRUP OD DNIA 1 DO 5 WRZEŚNIA W CELU DECYZJI O FORMIE DOCIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ WYPEŁNIENIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA

KARTY PRACY I WYPRAWKA

W roku szkolnym 2023/2024 proponowane są w przedszkolu Karty Pracy z cyklu ,, DRUŻYNA MARZEŃ” – wydawnictwo WSiP. Nauczyciele na zebraniu zapoznają Państwa z tą ofertą. Istnieje możliwość nabycia Kart Pracy podczas zebrania u nauczycieli w grupach.

Prosimy nie kupować artykułów na WYPRAWKĘ przedszkolną ( np. kredki, klej, farby itd ), gdyż zostanie ustalona wspólna forma wyprawki na zebraniu z rodzicami w grupach.

    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                                               DYŻUR    WAKACYJNY

INFORMACJA

Dyżur wakacyjny w 2023r.  będą pełnić przedszkola w następującym terminie :

03.07.2023 – 16.07.2023 – Przedszkole nr 3 ul. Kantego 3

16.08.2023 – 31.08.2023 – Przedszkole nr 4 ul. Bohaterów

Westerplatte 12

17.07.2023– 30.07.2023 – ZSP nr 2 – Przedszkole nr 5 ul. Długa 75

17.07.2023 – 31.07.2023 – Przedszkole nr 7 ul. Skalska 15

03.07.2023– 16.07.2023 – Przedszkole nr 8 ul. Legionów Polskich 12

17.08.2023 – 31.08.2023 – ZSPI Nr1 – Przedszkole integracyjne nr 9

ul. Kochanowskiego 2

01.08.2023 – 16.08.2023 – Przedszkole nr 10 ul. Żeromskiego 6

01.08.2023 – 14.08.20223– Przedszkole nr 13 ul. Kosynierów 14

16.08.2023– 29.08.2023– Przedszkole Braciejówka

17.08.2023 – 31.08.2023 – Przedszkole Osiek

03.07.2023 – 16.07.2023 – Przedszkole Zederman

Warunkiem przyjęcia dzieci na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie „ Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny” w przedszkolu dyżurującym w terminie od 10.05.2023r. do 07.06.2023r.

Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej każdego przedszkola .    Decyduje kolejność zgłoszenia .

Zasady zapisu dzieci do przedszkoli dyżurujących
w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia
2023 r.
w Mieście i Gminie Olkusz

 1. Każde dziecko uczęszczające do przedszkola prowadzonego przez Gminę Olkusz może skorzystać z dyżuru letniego prowadzonego przez wyznaczone Przedszkole w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia 2022 roku.

 1. Harmonogram dyżurów poszczególnych przedszkoli na 2023 rok wynika
  z Zarządzenia Nr 0050.2682.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz z dnia 31sierpnia 2022 roku w sprawie ustalenia dziennego czasu pracy przedszkoli oraz przerw w pracy przedszkoli Gminy Olkusz w roku szkolnym 2022/2023.

 2. Informacje o terminach dyżurów i przedszkolach pełniących dyżur przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola, do którego uczęszcza dziecko (ogłoszenie zawiera numery i adresy dyżurujących przedszkoli wraz z terminami trwania dyżurów).

 3. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest wypełnienie i złożenie
  „Karty zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny”
  w terminie od 10 maja do 07 czerwca 2023 r.

 4. Rodzice składają karty zgłoszenia na dyżur wakacyjny
  w przedszkolu dyżurującym. Kartę zgłoszenia można pobrać ze strony internetowej każdego przedszkola.

 5. Karta zgłoszenia na dyżur wakacyjny musi być potwierdzona przez dyrektora macierzystego przedszkola oraz musi zawierać informację, czy dziecko jest zwolnione z opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkole.

 6. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola pełniącego dyżur podejmuje dyrektor w oparciu o liczbę miejsc organizacyjnych i powiadamia o podjętej decyzji przedszkole macierzyste w terminie do 10 czerwca 2023 r. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc organizacyjnych, decyduje kolejność zgłoszeń. Dyrektor przedszkola mającego wolne miejsca nie może odmówić przyjęcia dziecka.

 7. W przypadku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny po upływie wyznaczonego w pkt. 4 terminu, przyjęcie może nastąpić pod warunkiem posiadania wolnych miejsc i jest uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego przedszkola.

 8. Przedszkole dyżurujące zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę
  od godz. 8.00 do godziny .13:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 9. Wysokość opłaty za świadczenia przedszkolne wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 10. Opłaty za wyżywienie oraz za świadczenia udzielane przez przedszkola należy dokonać na konto przedszkola dyżurującego do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko było na dyżurze wakacyjnym.

 11. Opłata za żywienie jest naliczana wg stawki obowiązującej w przedszkolu pełniącym dyżur wakacyjny.

 12. Dyrektor przedszkola pełniącego dyżur wakacyjny:

 1. zapewnia odpowiednią liczbę kadry pedagogicznej i personelu administracyjno – obsługowego oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu,

 2. informuje pisemnie organ prowadzący  o wynikach „rekrutacji na dyżur wakacyjny” w terminie do 24 czerwca 2023 r.

 3. zapoznaje rodziców dzieci z innych przedszkoli z zapisami statutu przedszkola dotyczącymi procedury przyprowadzania i odbierania dzieci
  z przedszkola,

 4. w przypadku niedokonania wpłaty w określonym terminie dyrektor przedszkola dyżurującego powiadamia niezwłocznie o tym fakcie przedszkole macierzyste.

Pliki do pobrania:

 1. Wakacje wniosek
 2. Rodo
 3. Upoważnienie rodziców

 

________________________________________________________________________

                                                                                     

                                                                                                                        UWAGA!

ROZPOCZYNA SIĘ REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK 2023/2024.

NABÓR BĘDZIE ODBYWAŁ SIĘ W DNIACH

06 – 24 LUTY 2023 r

PRZY WSPARCIU ELEKTRONICZNEGO SERWISU REKRUTACYJNEGO DLA RODZICÓW:

www.jammik.pl/rekrutacja

KTÓRY BĘDZIE URUCHOMIONY W DNIU 06 LUTEGO 2023r.

PROSZĘ O ZAPOZNANIE SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWYMI INFORMACJAMI PONIŻEJ

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu

na rok szkolny 2023/2024:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 6 lutego 2023r. do dnia 24 lutego 2023r. do godz. 15.00;

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 27 lutego 2023r. do dnia 03 marca 2023r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 6 marca 2023r. o godz. 14.00;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia- od dnia 06 marca 2023r. do dnia 09 marca 2023r. do godz. 15.00;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 10 marca 2023r. o godz. 14.00.

Harmonogram oraz szczegółowe terminy dokonywania czynności w postępowaniu uzupełniającym w Przedszkolu Nr 4 w Olkuszu na rok szkolny 2023/2024:

1) Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – od dnia 27 marca 2023r. do dnia 04 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00;

2) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust.7 ustawy Prawo oświatowe – od dnia 05 kwietnia 2023r. do dnia 12 kwietnia 2023r.

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – dnia 13 kwietnia 2023r. o godz. 14.00;

4) Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia – od dnia 13 kwietnia 2023r. do dnia 21 kwietnia 2023r. do godz. 15.00;

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – dnia 24 kwietnia 2023r. o godz. 14.00.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Zasady rekrutacji do Przedszkola nr 4 w Olkuszu
na rok szkolny 2023/2024

Wnioski o przyjęcie do przedszkola można składać w dniach 06– 24 luty 2023 r.

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2023/24 prowadzona jest z wykorzystaniem informatyczno – elektronicznego serwisu rekrutacyjnego dla rodziców www.jammik.pl/rekrutacja, który będzie aktywny od 06.02.2023 r. do 24.02.2023 r.

 2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz uchwałą nr XXVIII/392/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

 1. Rodzice mają prawo składania wniosków do trzech przedszkoli w preferowanej przez siebie kolejności.

 1. Te same zasady rekrutacji obowiązują w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (w tym tzw. oddziałach „0″).

 1. Rekrutacja dotyczy kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Olkusz.

 2. Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest złożenie wniosku w formie elektronicznej, który następnie należy wydrukować, podpisać i złożyć wersję papierową w wybranych przedszkolach. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą wypełnić Wniosek o przyjęcie odręcznie – formularze będzie można pobrać w każdym przedszkolu oraz na stronach serwisu rekrutacyjnego www.jammik.pl/rekrutacja.

 3. Niezłożenie w terminie do 24 lutego 2023r. wypełnionego Wniosku o przyjęcie do przedszkola będzie traktowane jako rezygnacja z uczestnictwa w rekrutacji.

Uwaga :

Dzieci urodzone w 2021 r. mogą uczestniczyć w rekrutacji elektronicznej i mogą starać się o przyjęcie do przedszkola pod warunkiem, że na dzień 01 września 2023 r. będą miały ukończone 2,5 roku życia. Warunkiem przyjęcia dziecka 2,5-letniego są wolne miejsca w przedszkolu w najmłodszej grupie wiekowej.

Rodzice mogą złożyć wnioski o przyjęcie maksymalnie do trzech przedszkoli.

W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

 1. Rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą potwierdzić wolę uczęszczania dziecka do przedszkola przez złożenie oświadczenia w terminie od 06 marca do 09 marca 2023r. Brak złożenia oświadczenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

 2. Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie w terminie  deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  Uwaga:

  Rodzice dzieci objętych obowiązkiem szkolnym (tj. urodzonych przed 1 stycznia 2017 r.) chcący zapisać dziecko do przedszkola lub kontynuować wychowanie przedszkolne ich dziecka, winni dołączyć do Wniosku o przyjęcie/deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego decyzję dyrektora obwodowej szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego.

  1. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Olkusz mogą ubiegać się o przyjęcie dzieci do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz od 1 września 2023 r., jeżeli wybrane przez rodziców przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami.

  2. Dziecko zmieniające przedszkole do którego obecnie uczęszcza, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach, jak w przypadku dziecka zapisywanego po raz pierwszy. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.

  Dane podawane we Wniosku o przyjęcie dotyczą dwóch obszarów:

  – dane dotyczące dziecka:

  • dane osobowe dziecka: pesel (w przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość), imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania;

  • dodatkowe informacje o dziecku (odroczenie od spełniania obowiązku szkolnego, spełnianie przez dziecko przygotowania przedszkolnego);

  • wybrane przedszkola – we wskazanej kolejności w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego.

  – dane dotyczące rodziców:

  • dane osobowe rodziców: imiona, nazwiska, adresy zamieszkania – dane identyfikują rodziców;

  • dane kontaktowe (numery telefonów i adresy e-mail) – w procesie rekrutacji umożliwiają szybszy przepływ informacji, np. o konieczności uzupełnienia dokumentów rekrutacyjnych, o wynikach rekrutacji; pola te są polami wymaganymi o ile wnioskodawcy je posiadają.

  Uwaga:

  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu.

  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

  Kryteria rekrutacyjne:

  1. Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)

  2. Kryteria dodatkowe (tzw. „gminne”) – brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w dalszej kolejności); określone   uchwałą nr XXVIII/392/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olkusz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.

  Terminarz rekrutacji:

  • 06 – 24 luty 2023 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola.

  • 06 marca 2023 r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu.

  • 06 marca – 09 marca 2023 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

  • 10 marca 2023 r. godz. 14.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych oraz liczby wolnych miejsc (od tej daty rodzice mogą składać wnioski do komisji rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia, a następnie odwołania od rozstrzygnięcia komisji do dyrektora przedszkola).

  Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

  • 27 marca – 04 kwietnia 2023 r. – składanie przez rodziców wniosków o przyjęcie do przedszkola.

  • 13 kwietnia 2023 r. godz. 14.00 – ogłoszenie wyników naboru. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych wywieszane są w przedszkolu, do którego złożony został wniosek w rekrutacji uzupełniającej.

  • 13 – 21 kwietnia 2023 r. – potwierdzanie przez rodziców woli uczęszczania dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia. Brak potwierdzenia w tym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w danym przedszkolu.

  • 24 kwietnia 2023 r. godz. 14.00 – ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych w wyniku rekrutacji uzupełniającej.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Rekrutacja uzupełniająca ma miejsce tylko wówczas, gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

KRYTERIA PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość – liczba punktów po 60

Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych przez Gminę Olkusz oraz odpowiadająca im liczba punktów

1. Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonego w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania – liczba punktów 30.

2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko – liczba punktów 10.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanym na pierwszej pozycji we wniosku – liczba punktów 4.

4. Miejsce zamieszkania dziecka w obwodzie szkoły podstawowej, w którym zlokalizowane jest przedszkole/ oddział przedszkolny – liczba punktów 2.

5. Dziecko przebywające w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej powyżej 2 godzin ponad podstawę programową – liczba punktów 4.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2023/2024 

Druk do pobrania

 Serdecznie zapraszamy do skorzystania z możliwości spotkania z nauczycielami    i specjalistami w sprawach związanych z funkcjonowaniem Państwa dziecka

w przedszkolu wg następującego harmonogramu.

Preferowane wcześniejsze umówienie.

L.p.

Kadra kierownicza

Dzień i godz.

1.

Dyrektor – Barbara Łydka

Wtorek 15.00 – 16.00

2.

Wicedyrektor – Paulina Semla

Pt 11.00 – 12.00

Lp.

Nauczyciele wychowania przedszkolnego

Dzień i godz.

1.

Bień Malwina

Wtorek 10.00 – 11.00

2.

Dzięgiel Ewa Pon, Pt 6.30 -7.00

3.

Gajer Aneta Czw 15.00 – 16.00

4.

Gęgotek Violetta

Środa 9.00 – 10.00

5.

Kałwa Aleksandra

Środa 9.00-10.00

6.

Kępka Magdalena

Czw 12.00 – 13.00

7.

Kuśmierczyk Agnieszka

Śr 9.00 – 10.00

8.

Łydka Barbara

Wtorek 15.00 – 16.00

9.

Mosurek Paulina

Pon 12.00 – 13.00

10.

Plewa Katarzyna

Śr 11.00-12.00

11.

Pokwiczał Krystyna – Religia

Śr 8.30 – 9.00

12.

Półkoszek Aneta

Pt 11.30 – 12.30

13.

Semla Paulina

Pt 11.00 – 12.00

14.

Smętek Izabela

Śr 15.00 – 16.00

15.

Sierka Katarzyna

Śr 12.00-13.00

16.

Żuchowicz Aneta

Śr 7.00 – 8.00

Lp.

Specjaliści

Dzień i godz.

1.

Mróz Amanda – Psycholog

Wt 15.30 – 16.00

2.

Piasny Magdalena – Logopeda

Pon 14.00 – 14.30

3.

Wysmułek Olga – Logopeda, Pedagog Specjalny

Czw 8.00-8.30

Pt 14.00 – 14.30

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA DZIECI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

TABELA  Z ZAKRESEM ŚWIADCZEŃ

 

                                                                                     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI W DNIU 1 WRZEŚNIA O PRZYJŚCIE WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH GODZIN:

DZIECI 5 – 6 LETNIE W GODZ.6.30 – 8.30

DZIECI 3 – 4 LETNIE W GODZ. 8.00 – 9.00

Proponujemy, aby pobyt dzieci rozpoczynających edukację przedszkolną w dniach od 1 do 7 września nie był zbyt długi. Potraktujmy ten czas jako dni adaptacyjne i jeżeli to możliwe odebrać dzieci po obiedzie ok. 12.15. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu prosimy o przyniesienie zmiennego obuwia oraz podkoszulka i bielizny ( majtusie, spodenki lub getry ) w woreczku z podpisanym imieniem i pierwszą literą nazwiska dziecka (dotyczy wszystkich dzieci), które należy zostawić w szatni. Uprzejmie prosimy aby zgłaszać nauczycielom wszelkie ważne informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu, które nie mogą czekać do czasu zebrania z rodzicami – w sprawach zdrowia, diety, zachowania i innych ważnych z punktu widzenia rodzica poprzez podanie kartki z imieniem i nazwiskiem dziecka przekazując istotne informacje z numerem telefonu kontaktowego. W razie różnych wątpliwości, pytań personel oddzwoni do Państwa. Ze względu na organizację pracy ( sprawowanie opieki nad dziećmi ) szczególnie w pierwszych dniach prosimy nie dzwonić do nauczycieli. Jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba nauczyciel będzie się z Państwem kontaktował.

Od dnia 2 września prosimy rodziców dzieci z grup:

KANGURKI, ŻABKI oraz KOTKI o przyniesienie podpisanej poduszeczki

 

http://www.plastusiowo.pl/wp-content/uploads/2022/08/Pozegnanie-w-przedszkolu.pdf

Szczegóły dotyczące wyprawki przedszkolaka będą podane na zebraniu w poszczególnych grupach.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DOWÓZ DZIECI AUTOBUSEM KURSOWYM – BILETY

RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH DOJEŻDŻAJĄCYCH Z PODGRABIA, BOGUCINA MAŁEGO, CZARNEGO LASU PROSZENI SĄ O POINFORMOWANIE WYCHOWAWCÓW W DNIACH OD 1 DO 2 WRZEŚNIA O FORMIE DOCIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ WSKAZANIE OPIEKUNA DZIECKA DOJEŻDŻAJĄCEGO AUTOBUSEM KURSOWYM W CELU ZAKUPU BILETÓW PRZEZ PRZEDSZKOLE

DOWÓZ AUTOBUSEM SZKOLNYM

RODZICE DZIECI 5 i 6 – LETNICH DOJEŻDZAJĄCYCH Z RABSZTYNA, PODLESIA, ZIMKÓWKI PROSZENI SĄ O ZGŁOSZENIE DO WYCHOWAWCÓW GRUP OD DNIA 1 DO 2 WRZEŚNIA W CELU DECYZJI O FORMIE DOCIERANIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA ORAZ WYPEŁNIENIA STOSOWNEGO OŚWIADCZENIA

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OPŁATY MIESIĘCZNE ZA PRZEDSZKOLE

 • 1,00 zł. za 1 godzinę – dziecko w wieku 3 – 5 lat, które korzysta ze świadczeń przedszkola w godzinach poza podstawą programową, czyli pomiędzy godz. 6.30 – 8.00 oraz godz. 13.00 – 17.00 (płatne z dołu, czyli w październiku)

 • 22 dni x 10,00 zł. stawka dzienna 220,00 zł. – wyżywienie śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące

Dzieci korzystające tylko z podstawy programowej

w godz. 8.00-13.00 ponoszą opłatę za wyżywienie, czyli płacą 8,50 zł x 22 dni = 187,00 zł. ( bez podwieczorku ).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

      Skrót klawiszowy dla słabowidzących:

 • Powiększenie tekstu na stornie, klawisz: CRTL oraz +

 • Pomniejszenie tekstu na stronie, klawisze: CRTL oraz

niepelnosprawniInformacje o dostępności: EduPage & RODO (GDPR)

 

ZE WZGLĘDU NA PRAWIDŁOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY BARDZO PROSIMY                                                     O PRZYPROWADZANIE DZIECI MAKSYMALNIE DO GODZ. 8.50

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu). Prosimy o wypełnienie tych danych ( do pobrania poniżej ) za pomocą komputera ( nie ręcznie ) z uwagi na prawidłowe, czytelne litery i cyfry!!!! i dostarczenie w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu.

Do pobrania: DANE KONTAKTOWE

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Procedura obowiązująca w Przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 wraz z załącznikami.

Pobierz: Procedura 

Pobierz: Oświadczenie odbierania dziecka

Pobierz: Załączniki do procedury

 APELUJEMY!!! do Wszystkich Rodziców i Opiekunów przyprowadzających bądź odbierających Dzieci o bezwzględne stosowanie się do zasady: dystans-dezynfekcja-maseczka.

 

 

Rodzicu pamiętaj!!!

Krótkie przez rodzica pożegnanie = szybsze przedszkolaka w sali uśmiechanie

RADY DLA NOWYCH RODZICÓW

Do pobrania: Przygotowanie dziecka do przedszkola

                         Rady dla nowych rodziców

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

ważne informacje

 

Od 1 kwietnia do 30 września, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy Olkusz spis będzie przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych. Spisem są objęci:

 • mieszkańcy Polski, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).

 • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w budynku, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 114 (parter budynku).

Gdy nie możesz wykonać samospisu internetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani o dane z zakresu:

– charakterystyka demograficzna,

– aktywność ekonomiczna,

– poziom wykształcenia,

– niepełnosprawność,

– migracje wewnętrzne i zagraniczne,

– charakterystyka etniczno-kulturowa,

– gospodarstwa domowe i rodziny,

– stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

 • 34 626 01 14, 32 626 02 15, 32 626 01 81 w godzinach pracy urzędu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

REALIZACJA PROJEKTU

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                               

                                                                                                                                                                        

 

1

Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 4 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych na zajęcia organizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap”

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Nr 4 im. M.Kownackiej w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap” i rozpoczyna rekrutacje do form wsparcia przewidzianych w projekcie. Dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola będą mogły wziąć udział w następujących zajęciach, a w szczególności:

– dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć z tyflopedagogiem i zajęć logopedycznych (blok działań merytorycznych nr 1);

– dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 5 i 6-latków objęte zostaną zajęciami zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy (zajęcia z programowania).

Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:

– utworzony zostanie gabinet pedagogiczny,

– zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z programowania,

– kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi instrumentu muzycznego Musicon; Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dziećmi oraz Praca z uczniem z zespołem Aspergera,

– wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie 21.09.2020-25.09.2020 do sekretariatu przedszkola lub bezpośrednio do koordynatora przedszkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka oraz w sekretariacie przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., wynosi: 404 403, 69 zł.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU.docx

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2a – oświadczenie dot. danych osobowych.doc 

DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU NR 4, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2b – oświadczenie dot. danych osobowych.docx

1
1

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, DZIECKA I OTOCZENIAWSKAZÓWKI

1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli pojawiające się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w przedszkolu

4. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń

5. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do przedszkola

7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

2

OBOWIĄZUJĄCA  PROCEDURA  I  OŚWIADCZENIA  DO  PODPISANIA

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowelizowaną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 4 w stanie epidemicznym od 01.09.2020r

oraz oświadczeniami, które należy wypełnić i oddać

1 września do przedszkola

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa

Pobierz: Załączniki do procedury

Pobierz: Oświadczenie odbierania dzieci

3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu).

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI O KORONAWIRUSIE (COVID-19)

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-17.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 8zł./dziennie, śniadanie + obiad: 7zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl

  Dyrektor Przedszkola Nr 4 im. Marii Kownackiej w Olkuszu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.30