WAŻNE INFORMACJE

 

 

ZE WZGLEDU NA PRAWIDŁOWĄ ORGANIZACJĘ PRACY BARDZO PROSIMY                                                     O PRZYPROWADZANIE DZIECI MAKSYMALNIE DO GODZ. 8.50

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu). Prosimy o wypełnienie tych danych ( do pobrania poniżej ) za pomocą komputera ( nie ręcznie ) z uwagi na prawidłowe, czytelne litery i cyfry!!!! i dostarczenie w pierwszym dniu pobytu w przedszkolu.

Do pobrania: DANE KONTAKTOWE

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Procedura obowiązująca w Przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 wraz z załącznikami.

Pobierz: Procedura 

Pobierz: Oświadczenie odbierania dziecka

Pobierz: Załączniki do procedury

 APELUJEMY!!! do Wszystkich Rodziców i Opiekunów przyprowadzających bądź odbierających Dzieci o bezwzględne stosowanie się do zasady: dystans-dezynfekcja-maseczka.

 

 

Rodzicu pamiętaj!!!

Krótkie przez rodzica pożegnanie = szybsze przedszkolaka w sali uśmiechanie

RADY DLA NOWYCH RODZICÓW

Do pobrania: Przygotowanie dziecka do przedszkola

                         Rady dla nowych rodziców

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

ważne informacje

 

Od 1 kwietnia do 30 września, według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00, Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Udział w spisie jest obowiązkowy. Spisem są objęci mieszkańcy Polski – Na terenie Gminy Olkusz spis będzie przeprowadzało 21 rachmistrzów spisowych. Spisem są objęci:

 • mieszkańcy Polski, zarówno Polacy jak i cudzoziemcy (osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania; mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania oraz zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami).

 • stali mieszkańcy Polski przebywający w czasie spisu za granicą.

Obowiązkową metodą jest samospis internetowy. Wystarczy wejść na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnić formularz spisowy. Jeżeli ktoś nie może tego zrobić we własnym zakresie w domu, to na czas trwania spisu urząd gminy przygotował specjalne miejsce, gdzie można wykonać samospis. Osoby, chętne do samospisu mogą to zrobić w godzinach pracy urzędu w budynku, Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Rynek 1, pok. 114 (parter budynku).

Gdy nie możesz wykonać samospisu internetowego, zadzwoń na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.

Jeśli nie spiszesz się przez internet ani przez telefon, skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub bezpośrednio, aby przeprowadzić spis. Zgodnie z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. nie możesz odmówić mu przekazania danych.

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy – tak stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

Nie obawiaj się o swoje dane. Są bezpieczne, ponieważ chroni je tajemnica statystyczna. Pracownicy statystyki publicznej są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy statystycznej.

Jeśli nie jesteś pewien czy osoba podająca się za rachmistrza nim jest – możesz to zweryfikować pod nr tel. 22 279 99 99.

W trakcie spisu zostaniemy zapytani o dane z zakresu:

– charakterystyka demograficzna,

– aktywność ekonomiczna,

– poziom wykształcenia,

– niepełnosprawność,

– migracje wewnętrzne i zagraniczne,

– charakterystyka etniczno-kulturowa,

– gospodarstwa domowe i rodziny,

– stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki).

Więcej informacji o pytaniach znajduje się na stronie https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.

Gminne Biuro Spisowe w Olkuszu pełni dyżur telefoniczny pod numerem telefonu:

 • 34 626 01 14, 32 626 02 15, 32 626 01 81 w godzinach pracy urzędu.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

REALIZACJA PROJEKTU

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                               

                                                                                                                                                                        

 

1

Kontynuacja działań na rzecz poprawy jakości kształcenia przedszkolnego

Zapraszamy rodziców/ opiekunów prawnych dzieci, które uczęszczają do Przedszkola nr 4 w Olkuszu do składania formularzy zgłoszeniowych na zajęcia organizowane w ramach projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap”

Miło nam poinformować, iż Przedszkole Nr 4 im. M.Kownackiej w Olkuszu jest jednym z realizatorów projektu „Rozwój kształcenia przedszkolnego w Gminie Olkusz – II etap” i rozpoczyna rekrutacje do form wsparcia przewidzianych w projekcie. Dzieci uczęszczające do naszego Przedszkola będą mogły wziąć udział w następujących zajęciach, a w szczególności:

– dzieci z niepełnosprawnościami oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi otrzymają wsparcie w postaci zajęć z tyflopedagogiem i zajęć logopedycznych (blok działań merytorycznych nr 1);

– dzieci, które w okresie rekrutacji uczęszczają do grup 5 i 6-latków objęte zostaną zajęciami zwiększającymi kompetencje kluczowe i umiejętności niezbędne na rynku pracy (zajęcia z programowania).

Dzięki realizacji projektu w naszej placówce:

– utworzony zostanie gabinet pedagogiczny,

– zakupiony zostanie sprzęt do prowadzenia innowacyjnych zajęć z programowania,

– kadra nauczycielska zwiększy swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi instrumentu muzycznego Musicon; Wykorzystanie metod choreoterapii i muzyki w pracy z dziećmi oraz Praca z uczniem z zespołem Aspergera,

– wszystkie dzieci z niepełnosprawnością zostaną objęte dodatkowym wsparciem poprawiającym ich funkcjonowanie psychospołeczne.

Warunkiem formalnym uczestnictwa w procesie rekrutacji jest złożenie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1a) z określeniem pożądanych form wsparcia i oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2a). Komplet dokumentów należy dostarczyć w terminie 21.09.2020-25.09.2020 do sekretariatu przedszkola lub bezpośrednio do koordynatora przedszkolnego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można uzyskać u koordynatora przedszkolnego (P. Barbara Łydka oraz w sekretariacie przedszkola.

Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój kształcenia przedszkolnego w gminie Olkusz – II etap” złożony przez Gminę Olkusz uzyskał dofinansowanie w wysokości 343 741,39 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu, którego okres realizacji zaplanowano na 1.01.2020 r. – 31.07.2021 r., wynosi: 404 403, 69 zł.

Do pobrania:

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W FORMACH WSPARCIA OFEROWANYCH PRZEZ REALIZATORA: PRZEDSZKOLE NR 4 W OLKUSZU.docx

DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1a – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2a – oświadczenie dot. danych osobowych.doc 

DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W PRZEDSZKOLU NR 4, KTÓRZY CHCĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Załącznik nr 1b – formularz zgłoszeniowy i Załącznik nr 2b – oświadczenie dot. danych osobowych.docx

1
1

Q&A – Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

1

DBAJ O BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, DZIECKA I OTOCZENIAWSKAZÓWKI

1. Nie posyłaj do przedszkola chorego dziecka

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania przedszkola w czasie epidemii

3. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora i nauczycieli pojawiające się na stronie internetowej i tablicach informacyjnych w przedszkolu

4. Zawsze odbieraj telefon z przedszkola. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń

5. Poinformuj przedszkole, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

6. Sprawdzaj, czy dziecko nie przynosi zbędnych rzeczy do przedszkola

7. Przypominaj dziecku zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii

2

OBOWIĄZUJĄCA  PROCEDURA  I  OŚWIADCZENIA  DO  PODPISANIA

Bardzo prosimy o zapoznanie się z nowelizowaną procedurą zapewniającą bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu nr 4 w stanie epidemicznym od 01.09.2020r

oraz oświadczeniami, które należy wypełnić i oddać

1 września do przedszkola

Pobierz: Procedura bezpieczeństwa

Pobierz: Załączniki do procedury

Pobierz: Oświadczenie odbierania dzieci

3

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Informujemy że w przedszkolu obowiązują karty magnetyczne, których należy używać podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola. Dla dzieci, które już uczęszczały do przedszkola obowiązują z ubiegłego roku szkolnego. Dla nowo  przyjętych dzieci karty zostaną wręczone podczas pobytu w pierwszych dniach w przedszkolu ( konieczny aktualny email i nr telefonu).

LOGOWANIE JAMMIK: LOGOWANIE

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

PROSIMY O SYSTEMATYCZNE ZAPOZNAWANIE SIĘ Z WAŻNYMI INFORMACJAMI O KORONAWIRUSIE (COVID-19)

 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

ŚWIADCZENIA udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie w godz. 8.00- 13.00 ( bez względu na wiek dziecka i korzystanie z wyżywienia).
 • W godz. 6.30 -8.00 oraz 13.00-17.00 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat, natomiast dla dzieci 6-letnich bezpłatnie i obejmują:
 • 1) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowaczych w zakresie:
  a) fachowej opieki pedagogicznej,
  b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
  c) rozwijania zdolności twórczych,
  d) wspierania indywidualnych zainteresowań,
  2) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,
  3) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających,
  4) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych.
  WYŻYWIENIE: śniadanie – godz.9.00, obiad – godz.11.30 – grupa leżakująca, godz. 11.50 – pozostałe grupy; podwieczorek – godz. 13.30 – grupy bez leżakowania; 14.00 – grupy leżakujące. Koszt trzech posiłków to: 8zł./dziennie, śniadanie + obiad: 7zł./dziennie.

  Dane kontaktowe

  Przedszkole Nr 4
  im. Marii Kownackiej

  ul. Bohaterów Westerplatte 12,
  32 – 300 Olkusz

  tel. (0 –32) 643 – 13 – 96
  przedszkole@plastusiowo.pl
  www.plastusiowo.pl

  Dyrektor Przedszkola Nr 4 im. Marii Kownackiej w Olkuszu w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek w godz. 14.00 - 15.30